Pravidla soutěže

1 ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A ZADAVATEL
1.1 Organizátorem a současně pořadatelem soutěže je společnost Nilia Production, s. r. o., Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4, IČO: 07036302 (dále jen „organizátor“).
1.2 Zadavatelem soutěže je společnost ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 60193531, (dále také jako „zadavatel“).
2 DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE
2.1 Soutěž bude probíhat na území České republiky, a to od 1.6.2019 0:00:00 do 1.7.2019 00:00:00 (dále také jako „doba trvání soutěže“) prostřednictvím SMS na telefonním čísle 87611 nebo webových stránek www.soutezeurooil.cz.
2.2 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli i bez udání důvodu prodloužit či zkrátit dobu trvání soutěže, změnit pravidla soutěže anebo soutěž zrušit.
2.3 Po celou dobu trvání soutěže je ve všedních dnech v časovém rozmezí 9 – 17:00 poskytována infolinka na telefonním čísle +420 731 929 780 a na e-mailu soutez@soutezeurooil.cz.
3 VÝHRY V SOUTĚŽI
3.1 Výhry v soutěži získají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly pro získání stanovených výher. Výherci budou zveřejněni na webové stránce www.soutezeurooil.cz.
3.2 Do soutěže jsou vloženy následující výhry: 3.2.1 4× ukázková jízda s Václavem Pechem na závodě Mistrovství České republiky v rallye 2019 či dalších podniků tohoto typu pro výherce včetně VIP vstupu pro výherce a jeho jednočlenný doprovod na jednom z níže uvedených závodů.
Rallye Hustopeče 14. – 16.06.2019
Rallye Bohemia 12. – 14.07.2019
Sosnová Setkání Mistrů
3.2.2 12× VIP vstup pro dvě osoby na Mistrovství České republiky v rallye 2019 či dalších podniků tohoto typu
3.2.3 30× poukázky na nákup paliva na čerpacích stanicích EuroOil v hodnotě 2 000 Kč
3.2.4 600× výhry EuroOil-Invelt Team (z toho 100x batoh, 300x tričko, 200x kšiltovka)
4 ÚČAST V SOUTĚŽI
4.1 Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která na jakékoli čerpací stanici EuroOil na území České republiky natankuje v rámci jednoho tankování automobilový benzin nebo naftu (pohonné hmoty) v objemu alespoň 30 litrů (dále jen „soutěžní nákup“), a současně se registruje do soutěže zasláním SMS ve tvaru „EO (mezera) ČÍSLO ÚČTENKY“ na telefonní číslo 87611, nebo vyplněním všech položek formuláře na webových stránkách www.soutezeurooil.cz (dále jen „soutěžní registrace“). Číslo účtenky je unikátní 15místné číslo, nacházející se v horní části účtenky.
4.2 Provedení každého soutěžního nákupu opravňuje soutěžícího k provedení nejvýše jedné soutěžní registrace. Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, ale vždy s novým číslem účtenky. Maximální počet soutěžních registrací je omezen na čtyři registrace na soutěžícího na den, a to bez ohledu na to, jestli jsou registrace provedeny přes SMS nebo webové stránky www.soutezeurooil.cz.
4.3 U každé přijaté soutěžní registrace jsou kromě čísla účtenky ze soutěžního nákupu evidovány i následující informace:
a) číslo mobilního telefonu, z něhož soutěžící odeslal soutěžní SMS, nebo které zadal do soutěžního formuláře,
b) datum a přesný čas přijetí soutěžní registrace do databáze organizátora.
4.4 Organizátor neodpovídá za nedoručení nebo pozdní doručení soutěžních registrací. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla soutěže. Na osoby ze soutěže vyloučené se nahlíží, jako by se soutěže nezúčastnily. O vyloučení soutěžní registrace nebo osoby ze soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.
4.5 Organizátor není odpovědný za případnou technickou poruchu na zařízeních třetích stran.
4.6 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s tím, aby mu organizátor zasílal informace týkající se soutěže a jeho účasti v ní na číslo mobilního telefonu, z něhož do jeho systému dorazila soutěžní registrace, nebo které při soutěžní registraci zadal.
4.7 Po dobu trvání soutěže se soutěže může účastnit s jedním číslem mobilního telefonu pouze jeden soutěžící. V případě pochybností se za soutěžícího považuje majitel telefonního čísla, které bylo použito při soutěžní registraci.
4.8 Soutěžní nákupy lze v průběhu trvání soutěže opakovat a do soutěže se lze registrovat s jedním mobilním číslem vícekrát, ovšem pokaždé s jinou účtenkou. Tatáž fyzická osoba může získat po dobu trvání soutěže více výher.
4.9 Vzniknou-li pochybnosti, zda soutěžící dodržel pravidla uvedená v tomto článku, je organizátor oprávněn si od daného soutěžícího vyžádat všechny doklady potřebné pro ověření uvedených skutečností (např. účtenky dokládající provedení všech soutěžních nákupů, se kterými se soutěžící soutěže zúčastnil apod.) V případě nesplnění těchto podmínek bude soutěžící ze soutěže vyloučen.
5 ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI
5.1 Výhry budou soutěžícím přidělovány v týdenní a denní frekvenci.
5.2 Pro denně přidělované výhry, tedy 1X kartu na tankování v hodnotě 2 000 Kč, je stanovena tzv. šťastná chvilka, tedy výherní okamžik s přesností na vteřiny, podle kterého je určen výherce. Tím se stane odesílatel soutěžní SMS nebo webové registrace, která je do systému organizátora doručena v okamžiku „šťastné chvilky“ nebo jako první po uplynutí okamžiku „šťastné chvilky“.
5.3 Týdně přidělované výhry, 150x EuroOil-invelt Team výhry a 3× VIP vstup na Mistrovství České republiky v rallye 2019 či dalších podniků tohoto typu, jsou přidělovány na základě tzv. „šťastných chvilek“, tedy výherních okamžiků s přesností na vteřiny, podle kterých jsou určeni výherci. Těmi se stanou odesílatelé soutěžních SMS nebo webových registrací, které jsou do systému organizátora doručeny v okamžiku „šťastné chvilky“ nebo jako první po uplynutí okamžiku každé „šťastné chvilky“. Ke každé konkrétní „šťastné chvilce“ je přiřazena konkrétní výhra.
5.4 Ze všech platných SMS a webových registrací doručených během uplynulého soutěžního týdne bude jednou týdně systémem organizátora soutěže vybrán automatizovaným náhodným výběrem, tedy losováním, jeden výherce ukázkové jízdy s Václavem Pechem na závodě Mistrovství České republiky v rallye 2019 či dalších podniků tohoto typu včetně VIP vstupu na jednom ze závodů uvedených v bodě 3.2.1. Losování za první soutěžní týden bude provedeno z registrací doručených do systému organizátora od 00:00:00 dne 1.6.2019 do 00:00:00 dne 7.6.2019. Losování za druhý soutěžní týden bude provedeno z registrací doručených od 00:00:01 dne 7.6.2019 do 00:00:00 dne 17.6.2019. Losování za třetí soutěžní týden bude provedeno z registrací doručených od 00:00:01 dne 17.6.2019 do 00:00:00 dne 24.6.2019. Losování za čtvrtý soutěžní týden bude provedeno z registrací doručených od 00:00:01 dne 24.6.2019 do 00:00:00 dne 1.7. 2019.
5.5 O své výhře bude soutěžící vyrozuměn organizátorem ihned po provedení výběru výherce, a to prostřednictvím SMS zprávy nebo tzv. webové hlášky. Soutěžící bude dále kontaktován na čísle mobilního telefonu, které bylo zadáno při soutěžní registraci. Soutěžící je povinen v souladu s instrukcemi ve zprávě sdělit veškeré údaje nezbytné pro vypořádání výhry, tedy zejména své jméno, příjmení a korespondenční adresu.
5.6 Výherce je povinen předložit v souladu s instrukcemi organizátora sken nebo fotografii účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu.
5.7 Pokud výherce nesplní podmínky uvedené v bodech 5.5 a 5.6, je ze soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že soutěžícímu zanikne nárok na výhru, je místo něj vybrán náhradník, kterým se stává v případě „šťastných chvilek“ soutěžící, který poslal soutěžní SMS nebo webovou registraci jako další následující v pořadí, v případě výher přidělených na základě losování je vylosován náhradní výherce.
5.8 Výherci budou zveřejněni 1x týdně na webových stránkách www.soutezeurooil.cz.
6 VYPOŘÁDÁNÍ VÝHER
6.1 Oznámení o výhře bude výherci doručeno bezprostředně po provedení výběru výherce, a to prostřednictvím SMS zprávy nebo tzv. webové hlášky.
6.2 Výherce je povinen v souladu s instrukcemi uvedenými v oznámení o výhře zaslat elektronickou poštou na e-mail soutez@soutezeurooil.cz sken nebo fotografii pokladního dokladu ze soutěžního nákupu a kontaktní údaje nezbytné pro vypořádání výhry, a to nejpozději do šesti pracovních dnů od vzniku nároku na výhru.
6.3 Výhry budou výhercům distribuovány prostřednictvím smluvního dopravce na adresu zadanou výhercem.
6.4 Výhry budou distribuovány nejpozději do 15. 7. 2019.
6.5 Výherce, který nesplní podmínky stanovené tímto statutem, příp. nereaguje ve stanoveném termínu na oznámení o výhře, bude ze soutěže vyloučen a místo něj je vybrán náhradník podle způsobu popsaného v bodě 5.7.
7 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
7.1 Výhrou v soutěži nevzniká nárok na poskytnutí náhrady za hmotnou výhru formou finančního či jiného plnění.
7.2 Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky pro předání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být výhercům vydány v souladu s těmito pravidly.
7.3 Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži a užíváním výhry.
7.4 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s tímto statutem.
8 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1 Soutěžící uděluje vstupem do soutěže společnosti Nilia Production, s. r. o., Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4, IČO: 07036302, www.nilia.cz (správce osobních údajů) souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a korespondenční adresa za účelem vyhodnocení soutěže, distribuce výher, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži; po splnění účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“), jakož i uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení v rámci soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním zprávy na e-mail: soutez@soutezeurooil.cz. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Odvolání souhlasu během doby trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže.
8.2 Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem.
8.3 Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, počátečního písmene příjmení, obce, v níž má bydliště, ve sdělovacích prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na webových stránkách organizátora, zejména za účelem vyhlášení výherců a k propagačním účelům.

V Praze dne 1.6.2019.

úvod
ceny
registrace
pravidla soutěže
výherci
Sleduj nás
Kontaktuj nás
Infolinka: 731 929 780
e-mail: soutez@soutezeurooil.cz
web: www.eurooil.cz